Universitetsskole

Bjørnholtskole innendørs

Vi ønsker sterkt å bidra til lærerutdanningen fordi vi er en skole som har en moderne organisering og pedagogisk profil som vi tror er relevant for fremtidens lærere å kjenne til, samt operere i. Vi tror at kravet til samarbeid mellom lærere og evne til å undervise i tverrfalige perspektiv vil styrkes i årene som kommer, og da trenger Oslo og Norge lærere som innehar denne kompetansen og disse erfaringene som Bjørnholt tilbyr.

Fordi vi er en skole som ønsker å ligge langt fremme og møte fremtidens krav er det viktig for oss å få nye impulser. Vi ønsker også å sikre at valgene vi gjør for fremtiden i størst mulig grad er basert på forskning. Vi er ute etter å styrke våre resultater og gjøre det som forskning viser at faktisk virker. Et sterkere innslag av forskning i vårt utviklingsarbeid vil være avgjørende for at vi gjør de riktige prioriteringene fremover. Vi samarbeider derfor et tett med Universitetet i Oslo og ILS og tror statusen som universitetsskole vil kunne styrke våre muligheter til å virkeliggjøre denne visjonen.

Kvalitet i utviklingen av veiledning i praksis

Bjørnholt skole er opptatt av å ivareta og utvikle lærerstudenter som får veiledning hos oss. I tillegg til å følge de formelle kravene til praksisskoler ønsker vi å gi lærerstudentene innblikk i, og erfaring med, teamsamarbeidet som er en stor del av hverdagen til våre lærere. Studentene inkluderes derfor i alle teammøter og utviklingstid som aktive deltakere. Vi forventer for eksempel at studentene deltar i planlegging av tverrfaglige prosjekter og inngår i samarbeid med alle lærere på teamet (ikke kun læreren som er praksisveileder). Praksisveilederne har derfor som oppgave å inkludere studentene i hele lærerhverdagen hos oss med alt det innebærer.

"Universitetsskolene er sentrum for å utvikle gode praksisarenaer for lærerstudenter i skolen og et utviklingsfelt for å skape bedre kunnskaps- og erfaringsflyt mellom skole og universitet."

ProTed – senter for fremragende lærerutdanning

"Bjørnholt skole har veldig engasjerte og flinke lærere. Jeg lærte mye om hva som ligger i lærerrollen og hvor mye refleksjon som ligger bak hvert undervisningsopplegg. Jeg er imponert over veilederen min og hvor mye han brydde seg om elevene." Anette Andersen, student på MK 2015