Hovedseksjon

Leie av IKT-utstyr

Kontaktinformasjon

 

Avdelingsleder IKT

IKT-ansvarlig

Ly Huu Luong Peter Marcinkowski

 

PC-ordningen ved Bjørnholt videregående skole

Elevene på Bjørnholt videregående skole får låne hver sin PC eller Mac med tilhørende lader for å gjennomføre skolegangen. Kun elever på Informasjonsteknologi og mediefag (IM) og Medier og kommunikasjon (MK) får låne Mac. Det er kun nye elever på VG1 som får utlånt ny maskin én gang, som skal brukes ut elevens skolegang ved Bjørnholt videregående skole. Elever som begynner på Bjørnholt videregående skole i VG2 eller VG3 får utlånt samme modell som resten av trinnet har, og kan være brukt av tidligere elev.

Utlån av PC og Mac

En IKT-utstyrsavtale må signeres av eleven, og eventuelt foresatt hvis eleven er under 18 år, før maskinen kan utleveres til eleven. Elevene får sin individuelle IKT-utstyrsavtale i 2 eksemplarer, en som beholdes av låntaker og en som medbringes på skolen til utleveringen. Ved utlevering må eleven levere inn sin signerte IKT-utstyrsavtale og fremvise gyldig legitimasjon med bilde og underskrift (pass, bankkort, førerkort, skolebevis med oblat). Elevene må betale en årlig leie tilsvarende laveste sats av utstyrsstipendet for å låne datamaskin av skolen. Det sendes ut faktura for PC-leien fra skolen etter semesterstart om høsten.

Innlevering og overtagelse

Nytt fra skoleåret 2018-2019: IKT-utstyret som eleven låner kan lånes over sommerferien og brukes videre neste skoleår ved Bjørnholt vgs.

Tid og sted for innlevering for avgangselever og elever som bytter skole skjer etter en bestemt plan ved skoleslutt. De som finner ut om skolebytte i sommerferien må returnere utstyret ssnarest, senest fredagen etter skolestart. De som ikke leverer tilbake maskinen får tilsendt faktura for tapt utstyr. Elever på sitt siste skoleår får tilbud om å overta den utlånte maskinen og laderen, og kan overta kostnadsfritt hvis alle 3 leier har vært betalt. Hvis eleven går kun en 2 årlig linje må eleven betale leie en 3. gang før overtagelse. Ved ønske om overtagelse må maskinen leveres til IKT-avdelingen slik at den blir frigjort fra osloskolenes systemer. Eleven får ved innleveringen en innleveringskvittering som de må få stemplet på skolekontoret, som bekrefter at alle 3 leier er betalt. Det stemplede arket må de ta med seg når de skal hente ut maskinen igjen, og signere avtale om overtagelse av IKT-utstyret.

Installasjon og service

IKT-utstyret som elevene låner tilhører Oslo kommune, Utdanningsetaten og Bjørnholt vgs. Derfor er det kun IKT-avdelingen ved Bjørnholt vgs som har lov til å installere programvare på en maskin og gjennomføre service på den mens maskinen enda har tilhørighet til skolen.

Alle feil og problemer med IKT-utstyret som går utover skolegangen må eleven personlig melde inn til IKT-avdelingen snarest. Det er fordelaktig om eleven har med seg maskinen mens problemet fortsatt eksisterer. I tilfeller der service kan ta lengre tid får eleven tilbud om å låne en PC eller Mac midlertidig, som også omfattes av de samme forpliktelsene som maskinen levert til service.

Skader som kan utløse erstatningsplikt dokumenteres med bilder før service blir utført.

Forpliktelser og mislighold

Forpliktelser

Det er kun låntakeren som skal bruke IKT-utstyret som er utlånt. Utstyret skal ikke lånes ut til andre. Låntaker er til enhver tid ansvarlig for forsvarlig bruk, transport og oppbevaring, dvs. låntaker må aldri legge fra seg IKT-utstyret i klasserommet (selv om rommet låses), fellesområder, gymsal eller øvrige skolearealer. Utstyret skal oppbevares under oppsyn eller i godkjent, låsbart PC-skap uten kodelås, beregnet på oppbevaring av datautstyr. Det skal kun brukes godkjent lås med 8mm bøyletykkelse og 25mm bøylehøyde. Det skal ikke settes personlig preg på maskinen så lenge den tilhører skolen. Alle tyverimerker, syremerker og etiketter som er festet på maskinen ved utlevering skal til en hver tid være synlige, dvs. ikke være tildekket eller fjernet.

Mislighold

Dersom låntaker misligholder avtalen kan rektor si den opp, og utstyret må da returneres til skolens IKT-avdeling. Som mislighold regnes bl.a. at låntaker ikke ivaretar og sikrer utstyret på en forsvarlig måte eller ikke betaler PC-leien ved forfall.

Skade og erstattning 

Skade på maskinen må erstattes i henhold til Skadeserstatningsloven - §§ 1-1 og 1-2 så lenge maskinen har tilhørighet til skolen.

Sitat fra Skadeerstatningsloven:

§ 1-1 (barns ansvar) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

§ 1-2 (foreldres ansvar m.v.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Skade på maskinen som utløser erstatningskrav kategoriseres som fysisk skade eller væskeskade. Hvis skadeomfanget ikke går utover maskinens integritet kan eleven selv velge om den skal repareres. Dette forutsetter at eleven fortsetter skolegangen ved Bjørnholt vgs og overtar maskinen på avgangsåret. Hvis eleven i løpet av skolegangen ønsker å få maskinen reparert, eller ikke ønsker å beholde den etter skoleavgang, blir låntaker erstatningspliktig i henhold til skadeerstatningsloven.

Elever under 18 år har følgende pristak for erstatningsplikt:

 

 

1. skoleår

 

 

2. skoleår

 

 

3. skoleår

 

PC

4000,-

3000,-

2000,-

Mac

5000,-

5000,-

5000,-

Elever over 18 år har ingen øvre grense for erstatningsplikt, uansett skoleår.

Hvis en Mac må inn til autorisert verksted for feilsøking/prisvurdering/reparasjon må eleven betale kostnaden for feilsøkingen hvis maskinen ikke blir reparert.

Hvis en PC må inn til autorisert verksted for feilsøking/prisvurdering/reparasjon må eleven betale kostnaden for feilsøkingen hvis maskinen ikke blir reparert.

Erstatningsplikt ved tap av eller skade på lader er kr 500,- for PC-lader og kr 600,- for Mac-lader.

Åpningstider

Mandag:

 08:00 – 15:45

Tirsdag:

 08:00 – 15:45

Onsdag:

 08:00 – 13:45

Torsdag:

 08:00 – 15:45

Fredag:

 08:00 – 15:45

 

Pause alle dager 11:00 - 11:45

Husk å forsikre maskinen din

Bjørnholt vgs anbefaler lånetakeren å gå til anskaffelse av en egen verdiforsikring som dekker skade/tap av elevmaskinen de låner av skolen.