Leie av IKT-utstyr

PC-ordningen ved Bjørnholt skole

Elevene på videregående trinn ved Bjørnholt skole får låne hver sin PC eller Mac med tilhørende lader for å gjennomføre skolegangen. Kun elever på Medier og kommunikasjon får Mac. På ungdomstrinnet er det nå ganske høy PC-tetthet, men ikke alle elever har hver sin maskin.

Utlån av PC og Mac

En IKT-utstyrsavtale må signeres av eleven, og eventuelt foresatt hvis eleven er under 18 år, før maskinen kan utleveres til eleven. Elevene på videregående trinn må betale en årlig leie tilsvarende utstyrsstipendet for å låne datamaskin av skolen. Det sendes ut faktura for PC-leien fra skolen etter semesterstart om høsten.

Innlevering og overtagelse

Hvert år ved skoleslutt leverer alle elever sin maskin til IKT-avdelingen for oppdateringer og klargjøring av maskinen til skolestart. Laderen beholder eleven selv. Når eleven er ferdig med sitt siste skoleår (3. skoleår) kan eleven velge å overta den utlånte maskinen og laderen kostnadsfritt. Hvis eleven går kun en 2 årlig linje må eleven betale leie en 3. gang før overtagelse. Ved overtagelse må maskinen leveres til IKT-avdelingen slik at den blir frigjort fra osloskolenes systemer, og blir utlevert igjen mot signert kvittering på overtagelse av IKT-utstyret.

Installasjon og service

IKT-utstyret som elevene låner tilhører Oslo kommune, Utdanningsetaten og Bjørnholt skole. Derfor er det kun IKT-avdelingen ved Bjørnholt skole som har lov til å installere programvare på en maskin og gjennomføre service på den mens maskinen enda har tilhørighet til skolen.

Alle feil og problemer med IKT-utstyret som går utover skolegangen må eleven personlig melde inn til IKT-avdelingen snarest. Det er fordelaktig om eleven har med seg maskinen mens problemet fortsatt eksisterer. I tilfeller der service kan ta lengre tid får eleven tilbud om å låne en PC/Mac midlertidig, som også omfattes av de samme forpliktelsene som maskinen levert til service.

Skader som kan utløse erstatningsplikt dokumenteres med bilder før service blir utført.

Forpliktelser og mislighold

Forpliktelser

Det er kun låntakeren som skal bruke IKT-utstyret som er utlånt. Utstyret skal ikke lånes ut til andre. Låntaker er til enhver tid ansvarlig for forsvarlig bruk, transport og oppbevaring, dvs. låntaker må aldri legge fra seg IKT-utstyret i klasserommet (selv om rommet låses), fellesområder, gymsal eller øvrige skolearealer. Utstyret skal oppbevares under oppsyn eller i godkjent, låsbart PC-skap uten kodelås, beregnet på oppbevaring av datautstyr. Det skal kun brukes godkjent lås med 8mm bøyletykkelse og 25mm bøylehøyde. Det skal ikke settes personlig preg på maskinen så lenge den tilhører skolen. Alle tyverimerker, syremerker og etiketter som er festet på maskinen ved utlevering skal til en hver tid være synlige, dvs. ikke være tildekket eller fjernet.

Mislighold

Dersom låntaker misligholder avtalen kan rektor si den opp, og utstyret må da returneres til skolens IKT-avdeling. Som mislighold regnes bl.a. at låntaker ikke ivaretar og sikrer utstyret på en forsvarlig måte eller ikke betaler PC-leien ved forfall.

Skade og erstattning 

Skade på maskinen må erstattes i henhold til Skadeserstatningsloven - §§ 1-1 og 1-2 så lenge maskinen har tilhørighet til skolen.

Sitat fra Skadeerstatningsloven:

§ 1-1 (barns ansvar) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

§ 1-2 (foreldres ansvar m.v.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Skade på maskinen som utløser erstatningskrav kategoriseres som fysisk skade eller væskeskade. Hvis skadeomfanget ikke går utover maskinens integritet kan eleven selv velge om den skal repareres. Dette forutsetter at eleven fortsetter skolegangen ved Bjørnholt skole og overtar maskinen på avgangsåret. Hvis eleven i løpet av skolegangen ønsker å få maskinen reparert, eller ikke ønsker å beholde den etter skoleavgang, blir låntaker erstatningspliktig i henhold til skadeerstatningsloven.

Elever under 18 år har følgende pristak for erstatningsplikt:

 

1. skoleår

 

2. skoleår

 
 3 skoleår

PC

4000,-

3000,-

2000,-

Mac

5000,-

4000,-

3000,-

Hvis Mac-maskinen må inn til autorisert verksted for diagnostisering (pr. d.d. Eplehuset) må eleven betale kostnaden for feilsøkingen, pr d.d. 650,-, hvis maskinen ikke ønskes reparert.

Elever over 18 år har ingen øvre grense for erstatningsplikt.

 Erstatningsplikt ved tap av eller skade på lader er 500,-.

Kontaktinformasjon

Ly Luong

IKT-ansvarlig

ly.luong@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Tino Betti

Utsytrsansvarlig

alberto.betti@bjornholt.sk.oslo.no

Drawing of a city