Hovedseksjon

Eksamen

Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Dersom du  har krav på særskilt tilrettelegging ved eksamen, må du søke om det innen 1. desember. Det kan søkes om.

  • utvidet tid
  • lesehjelp/opplesing av oppgaven
  • eget rom/hvilerom
  • muntlig i stedet for skriftlig
  • skriftlig i stedet for muntlig
  • eventuelt annet

NB! Det må sendes ny søknad for hvert skoleår og dokumentasjon må vedlegges hver gang man søker. Søknaden må ha vedlagt dokumentasjon fra sakkyndig instans, som spesifiserer hvilke tiltak som anbefales.  mangler denne, vil ikke søknaden bli behandlet. dokumentasjonen må ikke være eldre enn 12 mnd.

NB! Det må sendes ny søknad for hvert skoleår og dokumentasjon må vedlegges hver gang man søker. Legg inn lenke til skjema.

Morsmålseksamen

Elever på studiespesialiserende utdanningsprogram som ønsker det kan, i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av disse språkene. NB! Skolen tilbyr kun dette i 1. termin. Påmelding er ved skolestart på skolens kontor.

Hva skjer dersom du ikke møter til eksamen?

Dokumentert fravær:
Elever som har dokumentert fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen har rett til å stille til første etterfølgende eksamen (Utsatt eksamen § 3-35). Elever er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen ved skolens kontor. Dokumentert fravær er legeerklæring innen tre dager etter eksamen.

Udokumentert fravær:
Elever som unnlater å møte til eksamen uten gyldig grunn får ikke møtt, og må gå opp til privatisteksamen ved privatistkontoret i Oslo.

Hva skjer dersom du stryker til eksamen?

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen i faget påfølgende høst. Elever som stryker til eksamen og unnlater å melde seg opp til første etterfølgende eksamen, mister muligheten til å ta eksamen ved skolen og må melde seg opp som privatist. Disse vil også miste standpunktkarakteren i faget. Dersom en elev er oppe til eksamen i et fag de ikke har fått standpunktkarakter i, blir eksamen annullert.

Får man vitnemål hvis man stryker på en eksamen?

Konsekvensen av ikke å få karakter i et fag, er at eleven ikke vil få vitnemål, kun et kompetansebevis.
Les mer om vitnemål