Oppfølgingstjenesten (OT)

Hva er OT?

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring, men som ikke er i arbeid eller opplæring. OT har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene.

Vår visjon: Elevene som søker seg til oss, skal få et tilbud som motiverer til videre skolegang

Mål: Målet for sluttkompetanse for elever i målgruppen er enten vitnemål/fagbrev eller dokumentert delkompetanse

Hvem kan søke?

Målgruppen for oppfølgingstjenesten er ungdom mellom 15-21 år som er omfattet av den lovfestede retten til videregående opplæring.

Ungdommen må oppfylle minst ett av disse fire kriteriene i det aktuelle skoleåret for å være i målgruppen.

  • Ikke har søkt eller tatt i mot elev- eller læreplass
  • Avbryter opplæringen
  • Ikke er i arbeid
  • Har tapt retten som følge av bortvisning eller har hevet lærekontrakt

Hvordan søke seg inn på OT-ordningen?

Ungdommene kan kontakte rådgiver på den siste skolen de hadde skoleplass, eller de kan henvende seg direkte til OT-koordinator Gro Bergan

Inntaket skjer etter at søkeren kommer på omvisning og får informasjon om tilbudet. Deretter blir søkeren intervjuet, før vi anbefaler en plass på OT-ordningen.

Organisering av OT på Bjørnholt

På Bjørnholt videregående skole er det kun én OT-ordning uavhengig hvilken studieretning man tar. Dette betyr at OT-elevene ikke har felles undervisning, men individuelle timeplaner.

Bjørnholt ønsker at hver elev skal få en individuell tilpasning, slik at hver enkelt elev oppnår den kompetansen vedkommende trenger for å fullføre. For å få til dette har vi sett for oss en firedeling av skolehverdagen:

  • Følge undervisning i de fagene som eleven mestrer og som eleven ønsker å satse på innenfor de aktuelle utdanningsprogrammene
  • Supplere med bruk av NoMa-senteret som kan tilrettelegge i norsk og matematikk i en kortere periode. Senteret hjelper også til med mestring av tverrfaglige ferdighetene som sikrer godt læringsutbytte: læringsstrategier, motivasjon, selvstendighet, samarbeidsevner, problemløsningsstrategier og lesestrategier 
  • Utplassering 1-3 dager i uken i en bedrift som er tilpasset elevens behov, primært i elevens nærområde
  • Tett oppfølging fra OT-koordinator, rådgivere, NoMa og miljøteamet

Foruten dette løpet så vil 4-5 elever, få muligheten til å ta hele VG1 på Abildsø gård. De tilbyr en praktisk rettet utdanning med samme læringsmål som byggfag VG1.

OT-ordningen er et ettårig tilbud som gir ungdom med opplæringsrett mulighet til å fullføre fag innenfor de ulike utdanningsprogrammene. Det er kun anledning til ett OT-år per elev. Opplæringen følger ordinær læreplan og fullførte fag gir kompetanse på VG1 nivå.

I tillegg til tilbudet som kun er til OT-elever, kan også OT-elevene delta på fellesarrangementer, som for eksempel to timer "matte-suppe" på onsdager, en ordning der elever som ønsker kan jobbe med matematikk etter skoletid. Arrangementet er under faglig oppsyn, og det blir gratis suppe til alle sammen. Som incitament berettiger deltakelse på "matte-suppe" en elev til to timer fratrekk i fraværstimer.

Tilpasset opplæring

Tilbudet gir elevene mulighet til å fullføre fag i et lite miljø under tett oppfølging og veiledning. Elevene velger i samråd med rådgiver hvor stor fagbelastning de ønsker dette året, dette tilrettelegges etter elevens ønsker og behov. Den tette oppfølgningen skal motivere til videre skolegang, og det er fokus på å mestre skole og praktiske gjøremål.

Vi som jobber med OT ønsker at alle de som kommer til oss skal bli sett, og få hjelp til fullføre en utdanning. Et tett skole-hjem samarbeid er derfor viktig for oss, slik at vi kan bistå om det er ikke-faglige grunner til at eleven har faglige utfordringer. Våre rådgivere vil hjelpe til med å finne veier videre om eleven finner ut at en vil skifte bransje.

Kontaktinformasjon

Lise Ree
Lise.Ree@ude.oslo.kommune.no
Telefonnr: 91244318

 

Hvor: I klasserom eller NoMa på Bjørnholt videregående skole, eller ute i praksis.

Oppstart: Eleven kan begynne hos oss gjennom hele skoleåret så lenge det er ledig plass.