Hovedseksjon

Strategisk Plan 2023-2026

Bjørnholt vgs vil i perioden 2023-2026 jobbe for å styrke de tverrfaglige temaene i læreplanen og fagfornyelsens overordnede del. Vår målsetting er å løfte frem verdier og holdninger, som er forankret i kunnskap og kompetanser i læreplanen. Som elev på Bjørnholt skal du kunne ta stilling til verdispørsmål, du skal vite hvorfor du mener det du gjør og reflektere over konsekvensene av dine holdninger. Utgangspunktet for arbeid på alle nivåer skal være å fremme likeverd og inkluderende fellesskap. 

Vi har fem overskrifter i strategisk plan for 2023-2026 

 • 1. PROUD: Fellesskapende didaktikk skal være innarbeidet på hele skolen. Bjørnholtkompasset skal synliggjøre hvordan vi jobber med verdier og holdninger som en del av kompetanser i læreplanen. 

 • 2. Varig arbeid: Vi skal gjøre elever på AFTO arbeidslivsforberedt. 

 • 3. Elevrådet: Vi skal lage et årshjul for Elevrådet og elevinvolvering. Elevrådet skal være en aktiv del av skolens utviklingsarbeid gjennom arbeidet med inkluderende fellesskap. 

 • 4. Yrkesfagløftet: Våre elever på yrkesfag skal bli bedre arbeidslivsforberedt. 

 • 5. Vi har opprettet tre nye tilbud på VG2, yrkesfag: dronefag, IT og MP. Vi skal gå fra oppstart over i drift av tilbudene. 

Strategisk plan er en fremstilling av skolens satsingsområder for perioden, og en plan for hvilke tiltak skolen vil iverksette for å nå disse målene. Planen skal informere omverden om hva som er viktig for oss som jobber her, for deg som vil være elev her og for deg som vil jobbe her, og den skal hjelpe oss med å prioritere mellom gode formål. Under vil du finne en kort prosjektbeskrivelse av de fem satsingsområdene. 

 

1.     PROUD 

På Bjørnholt skal vi ha et fellesskap som rommer alle. I definisjonen av hva PROUD skal være har vi sagt at; “Vi verdsetter andres historier, lar andres meninger bli hørt og opplevelser bli anerkjent. Vi dømmer ikke. Våre ulikheter gjør oss enda bedre sammen. Vi står opp for hverandreDet gjør at vi må jobbe aktivt med verdiene som skal ligge til grunn for alt arbeidet som gjøres, i og utenfor læringsarealene.  

Med utgangspunkt i verdiene i overordnet del av læreplanen skal vi bruke erfaringer og ressurser blant elever og ansatte til å løfte frem de verdiene som vi har et spesielt ansvar for å fremme på Bjørnholt. Etter en lengre prosess i personalet og med elevrådet, har vi landet på at vårt begrepspar er fellesskap og likeverd. I den kommende perioden vil vi arbeidet med å etablere begrepsapparatet i personalet og blant elevene, og med å fylle dem med innhold som beskriver vårt rådende pedagogiske syn. 

Vi skal utarbeide en visuell fremstilling av dette, som vi har kalt; Bjørnholtkompasset. Kompasset skal vi bruke når vi står i verdidiskusjoner med elever eller kollegaer, og i møte med dilemmaer som utfordrer verdigrunnlaget vårt. Kompasset skal utarbeides av skolens ansatte og Elevrådet i løpet av skoleåret 2023/2024. Det skal forankre overordnet del i planleggingen av fag og fellesaktiviteter på skolen. Når vi planlegger økter og aktiviteter, skal holdningsarbeid være synlig i planleggingen. Kompasset skal være kjent blant alle ansatte og elever.  

Vi har fire tiltak under PROUD skoleåret 2023/2024: 

 • Vi skal prioritere arbeidet med fellesskapende didaktikk i felles- og avdelingstid for de ansatte 

 • Elevrådet skal involveres i skolens utviklingsarbeid gjennom et særlig ansvar for arbeidet med inkluderende fellesskap 

 • Vi skal utarbeide et Bjørnholtkompass 

 • Vi skal videreutvikle LmT, skoles eget læringsmiljøteam 

 

2.     Varig arbeid 

Bjørnholt vgs ønsker å bidra til at elever med utviklingshemming kommer i tilrettelagt arbeid. Tendensene i samfunnet viser at denne gruppen arbeidstaker er i sterk tilbakegang. Forskning viser at det er færre som kommer seg ut i fast arbeid nå enn for ti år siden, også i arbeid som er tilrettelagt for arbeidstakere med funksjonshemming. 

Vi bygger på erfaringer med prosjektet «Flere i tilrettelagt arbeid» utført av Helseetaten i Oslo kommune, hvor AFTO ved Bjørnholt vgs var bidragsyter. I programfaget arbeidsliv skal vi legge til rette for at eleven blir selvstendig ut fra egne forutsetninger. Målet er at elevene skal tilegne seg kunnskap som de har bruk for i arbeidslivet, og for å kunne delta og oppleve tilhørighet i et sosialt fellesskap.  

I løpet av perioden skal vi: 

 • Utvikle en modell for overgangen fra videregående skole til arbeid/ aktivitet/ utdanning som inneholder karriereveidledning. 

 • Utvikle en modell og rutiner slik at våre elever kan teste ulikt arbeid/ aktivitet/ utdanning. 

 • Samarbeide og skape nettverk med blant annet bydelene, VTA-bedrifter, OPT, NAV og Sense om å få flere av våre elever ut i tilrettelagt arbeid.   

 

3. Elevrådet og elevinvolvering 

Elevrådet på Bjørnholt er opptatt av skolens felleskap og at vi skal skape en skole med rom for alle. Det skal være trygt å si sin mening på vår skole, og vi jobber for at elevenes stemme blir hørt. Dette gjør vi ved å samarbeide tett med ledelsen, med tro på at vi får til meste sammen. Vi skal jobber for at alle avdelinger er representert i Elevrådet skoleåret 2023/24. 

Elevrådet tar ansvar og gjennomfører sosiale aktiviteter som temadager, konkurranser, julehygge, Valentines, skravlevaffel og turneringer i fotball, bordtennis og FIFA. I dette arbeidet samarbeider vi med skolens miljøarbeidere og elevmeglere. 

Hver klasse på skolen har valgt sine elevrådsrepresentanter. Videre har representantene valgt frem ni styremedlemmer med en fantastisk leder i spissen. Alle elevrådsrepresentantene har fordelt seg på ulike aktivitetsgrupper som ledes av styremedlemmene. Gruppene har ansvar for de sosiale aktivitetene på skolen og skal i 2023 også kobles på skolens utviklingsarbeid. Elevrådet skal ha et særlig ansvar for inkluderende fellesskap. 

 

4. Yrkesfagløftet 

Avdeling for elektrofag, på Bjørnholt videregående, har mange forutsetninger på plass for å være en attraktiv linje. Til tross for dette, har avdelingen de siste årene hatt utfordringer med å få til gode samarbeid med elektrobransjen, rekruttere nye lærere og oppfølging av en sammensatt elevgruppe. Vi har søkt om, og fått midler til, to prosjektstillinger for å stabilisere eksisterende strukturer, evaluere arbeidet som er gjort og styrke tilbudet på elektrofag.  

Målet er å skape et trygt og godt elev- og læringsmiljø, et godt fagmiljø og en attraktiv skole for nåværende elever, nye søkere, lærere og elektrobransjen. Spesielt handler prosjektet om at elevene på yrkesfag skal være arbeidslivsforberedt og at vi skal øke andelen som får praksis- og læreplasser.  

 

5. Nye fagtilbud på Vg2 yrkesfag 

 1. Dronefag 

Dronefag er et nytt fagtilbud som bygger Vg1 Elektro- og datateknologi. Faget legger opp til at elevene skal gå to år på skole, for så å ha to år i lærebedrift.  

Faget legger opp til at elevene skal utvikle kompetanse innen operasjoner, drift og vedlikehold av droner opp til 25 kg. Opplæringen vil foregå i samarbeid med Proxpect Drones, som har erfaring med kursing av dronepiloter. Vi vil fortsette samarbeide skoleåret 2023/2024. Fra året etter vil all undervisning skje i regi av lokalt ansatte. 

Vi skal gå fra oppstart til drift. Det krever evaluering av arbeidsplaner for elevene, ferdigstilling av lokaler og fortsatt kompetanseheving av egne ansatte.  

 1. IT 

Informasjonsteknologi Vg2 bygger på Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Dette er et framtidsrettet yrkesfaglig program som gir attraktiv kompetanse innen informasjonsteknologi, rettet mot en bransje som har stort behov for arbeidskraft. 

Elevene vil få kompetanse i å drifte og utvikle brukervennlige IT-løsninger, lære programmering og datadesign. Elevene skal også få innblikk i informasjonssikkerhet og brukerstøtte. Faget er praktisk organisert, og elevene skal få tett oppfølging av faglærere. Etter Vg2 kan eleven velge mellom to lærefag: IT-driftstekniker eller IT-utvikler. 

Vi skal gå fra oppstart til drift. Det krever evaluering av arbeidsplaner for elevene og fortsatt kompetanseheving av egne ansatte.  

 1. MP 

Medieproduksjon Vg2 bygger på Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Dette er et yrkesfaglig program som gir attraktiv kompetanse innen innholdsproduksjon, design og teknologi. Faget fokusererutvikling av gode løsninger, idéarbeid og kreativ problemløsning. 

Elevene vil få kompetanse innen web-, foto-, lyd- og videoproduksjon, So-Me, AI og VR. Faget er praktisk organisert, og elevene skal få en tett oppfølging av faglærere samt tilgang til forskjellige produksjonslokaler og utstyr. Etter Vg2 kan eleven velge mellom tre lærefag: innholdsprodusent, mediedesigner eller medieteknikker. 

Vi skal gå fra oppstart til drift. Det krever evaluering av arbeidsplaner for elevene og fortsatt kompetanseheving av egne ansatte.