Hovedseksjon

Strategisk Plan 2024-2026

diagram

Vi har fem overskrifter i strategisk plan for 2023-2026.  

 1. Bjørnholtkompasset: Likeverd, fellesskap og mestring er våre verdier. Bjørnholtkompasset skal synliggjøre hvordan vi jobber med verdier og holdninger som en del av kompetanser i læreplanen.  
 2. Fellesskapende didaktikk: Fellesskapende didaktikk og elevmedvirkning skal være de viktigste metodene vi bruker for å fremme våre verdier. 
 3. Varig arbeid: Vi skal gjøre elever på AFTO arbeidslivsforberedt 
 4. Yrkesfagløftet: Flere elever skal fullføre elektro- og dronefag, og få tilbud om læreplass 
 5. Informasjonsteknologi og medieproduksjon: Kompetanseutvikling 
1. Bjørnholtkompasset 
Som skole er vårt oppdrag å gå inn der hvor våre elever er, for å vise de veien videre og gi de redskaper for å takle fremtiden. For å få til dette vektlegger vi i profesjonsfelleskapet følgende verdier: likeverd, fellesskap og mestring.  
 
Likeverd handler om lik rett til utdanning og videre deltagelse i samfunnet. På Bjørnholt har vi en mangfoldig elevgruppe. Dette ser vi som en styrke. Samfunnet trenger nå, og i fremtiden, folk med flerkulturell forståelse, ulike erfaringer og kunnskaper. Ved å utforske eksisterende forståelser vil vi tilrettelegge for opplevelser av likeverd og inkludering.   
 
Fellesskap er å være en del av noe meningsfylt. Å være en del av et fellesskap er en sterk drivkraft hos mennesker. Vårt mål er å gi alle våre elever mange verdifulle felleskap. Det innebærer å øve på å være fleksibel og inkluderende, og verdsette verdien av å være flere. Dette synliggjøres gjennom samarbeid og samhold på alle nivåer i organisasjonen.   
 
Mestring er et mål i seg selv, det er en motor for læring. Vi ønsker å styrke elevenes opplevelser av mestring. Vi ønsker å dyrke frem nysgjerrige problemløsere. Hos oss skal alle skal oppleve mestring, uavhengig av nivå og forutsetninger. Vi skal kunne mestre alene og som en del av fellesskapet. Mestring har ikke en begynnelse og slutt, men er en forutsetning for å lære hele livet.   
 
Disse verdiene er visualisert i Bjørnholtkompasset som ligger til grunn for vårt pedagogiske arbeid. Kompasset skal være kjent for alle ansatte ved skolestart høsten 2024. 
 
 
2. Fellesskapende didaktikk 
Fellesskapende didaktikk handler om å jobbe forebyggende mot mobbing gjennom undervisningen. Fellesskapsskapende undervisning legger til rette for et inkluderende læringsmiljø ved å fremme opplevelsen av tilhørighet. Vi mener at et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling.  
 
Skolen ønsker å skape et klasserom hvor hver enkelt elev opplever å være en viktig del av fellesskapet. Ved å fokusere på organiseringen av undervisningen, tilstreber vi god klasseledelse, struktur og rammer for læring. Med tett lærersamarbeid, utvikling av delingskultur og individuell tilpasning av undervisningen ønsker vi å skape et inkluderende miljø for alle elever på skolen.  
 
Relasjonsbygging er viktig for å oppnå et godt læringsmiljø. Skolens ansatte har relasjonsansvaret, og vi skal jobbe med å utvikle og dele metoder for å oppnå positive relasjoner på skolen.  
For å skape fellesskap for hele skolen arrangeres det hvert år en kulturdag, hvor vi feirer mangfoldet, fellesskapet og elevenes egne styrker og identitet.   

 

3.     Varig arbeid for AFTO 
Bjørnholt videregående skole ønsker å bidra til at elever som søker tilrettelagt opplæring kommer ut i arbeid. I programfaget arbeidsliv skal vi legge til rette for at eleven blir selvstendig ut fra egne forutsetninger. Målet er at elevene skal tilegne seg kunnskap som de har bruk for i arbeidslivet, og for å kunne delta og oppleve tilhørighet i et sosialt fellesskap.   
 
I løpet av perioden skal vi:  
 • Videreutvikle modellen for overgang fra videregående skole til arbeid/ aktivitet/utdanning.   
 • Utarbeide et tillegg til kompetansebeviset som dokumenterer elevens arbeid i programfag gjennom studietiden.   
 • Etablere karriereveiledning som et gjennomgående element i opplæringen.   
 • Videreutvikle modellen for smakebitkurs og praksis.   
 • Samarbeide og skape nettverk med blant annet bydelene, VTA-bedrifter, arbeidsplasser i ordinær bedrift og NAV om å få flere av våre elever ut i arbeid.    
 

4. Yrkesfagløftet på Bjørnholt elektro 

Avdeling for elektrofag er den nest største elektrofagslinja i Oslo, med plass til ca. 170 elever.  På vg2 og vg3 får alle elever tilgang til sin egen arbeidsbås, der de får mulighet til å montere ulike typer elektriske installasjoner.  

I tillegg til vg2 elenergi, kan skolen tilby flere unike tilbud. Vi er en av to skoler i Oslo som tilbyr vg3 i skole, der elevene i løpet av ett år har mulighet til å få fagbrev i elektrikerfaget. I tillegg kan vi som eneste skole i Oslo, tilby vg2 dronefag, der elevene vil få kompetanse innen operasjoner, drift og vedlikehold av droner opp til 25 kg.  

Bjørnholt elektro har høye ambisjoner på vegne av våre elever. Skolen har satt i gang prosjektet Yrkesfagløftet der hovedmålet er at flest mulig av elevene våre skal fullføre og bestå videregående opplæring. Vi etterstreber at elevene på vg1 og vg2 skal prøve seg i praksis hos våre samarbeidsbedrifter og at de etter fullført vg2 skal få seg læreplass. I prosjektet yrkesfagløftet jobber vi også med tiltak for at vi skal fortsatt være en attraktiv arbeidsplass, både for nåværende og nye faglærere.  

I løpet av perioden skal vi… 

 • fortsette arbeidet med å knytte sterke bånd til elektrobransjen og jobbe for å få på plass enda flere læreplasser til våre elever. 
  • Vi vil invitere bedrifter inn i klasserommene, både for å fortelle dem om arbeidshverdagen sin, men også for å kurse elevene i ulike tema fra læreplanen 
  • Skolen ønsker å organisere en arbeidsmesse der bedriftene inviteres
 • ha fokus på kompetanseheving av våre lærere, slik at vi til enhver tid skal være faglig oppdatert i en bransje i stadig utvikling. 
  • Lærerne skal få mulighet til å hospitere i samarbeidsbedrifter
  • Vi vil invitere bedrifter inn for å kurse våre lærere i temaer som er relevante for det faget de underviser i. 
  • Skolen har også et eget veilederteam som jevnlig holder kurs i ulike temaer innenfor yrkespedagogikk. I perioden skal vi ha spesielt fokus på vurdering og klasseledelse
 • ha fokus på at alle elever skal lykkes å føle tilhørighet i og utenfor klasserommet. 
  • Rådgiverne og NAV-veileder skal holde kurs i å skrive CV og søknad, og gjennomføre workshops om arbeidslivet
  • Skolen har ansatt en LOS som har som hovedoppgave å følge opp enkeltelever. LOSen kan bidra med å koordinere skolehverdagen til elevene, finne praksis- og læreplasser, samt følge opp elevene som er i bedrift 

 

5. Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) 

IM er et framtidsrettet yrkesfaglig program som gir attraktiv kompetanse innen informasjonsteknologi og medieproduksjon, rettet mot en bransje som er i en rask endring. Bjørnholt VGS tilbyr IM på VG1. Elevene kan velge mellom Informasjonsteknologi og Medieproduksjon på VG2. Vi har også en gruppe på VG3 som jobber med Innholdsproduksjonsfaget. 

Elevene skal trene på ideutvikling, kritisk tenkning, prosjektarbeid og kreativ problemløsning innenfor programfagene. Undervisning er praktisk og foregår gjennom en variert opplæring som fremmer felleskap, selvstendighet og omstillingsdyktighet. 

I løpet av perioden skal IM… 

 • bidra med medieteknisk støtte og innholdsproduksjon på skolens arrangementer som Åpen Dag, Kulturdagen, avgangsseremonien og andre relevante arrangementer.  

 • feire elevenes prestasjoner på vår årlige lokale «Oscar» - Gullbamsen. 

 • bygge kompetanse blant ansatte og elever innenfor KI, medieproduksjon og SoMe. Dette skal vi gjøre gjennom å delta på ulike kurs og intern erfaringsdeling.