Strategisk Plan 2020

Bjørnholt vgs er opptatt av at alle elever skal lykkes uansett forutsetninger. Vi arbeider derfor tett på hver enkelt elev og har et stort lag rundt vår ungdom.

På skolen er det viktig for oss og lykkes med Osloskolens overordnede strategiske mål:

  • Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

Strategisk plan for Bjørnholt videregående skole viser derfor våre fokusområder og det vi ønsker å forbedre.

Vi ser muligheter for utvikling og forbedring på flere områder med tanke på satsningsområder fra fjorårets strategiske plan. Målene våre dette året vil være å fortsette arbeidet på noen av de samme områdene som i fjor, men også å sette noen nye mål. Våre satsningsområder er som følger:

Trygghet:

Hver elev hos oss skal føle seg trygge på skolen. Vi har derfor utviklet et stort lag rundt eleven som arbeider systematisk med dette gjennom hele skoleåret. Vi har bl.a. miljøarbeidere som arbeider miljøskapende sammen med elevene både i og utenfor klasserommet. Vi har også stort fokus på kompetanseheving for våre ansatte når det gjelder klasseledelse og relasjonsarbeid. I tillegg satser vi i år på å tilby godt organisert leksehjelp og fritidsaktiviteter på ettermiddagstid. Skolen har nulltoleranse når det gjelder mobbing og vi ser fra fjorårets resultater at vårt forbedringsarbeid har ledet til at færre rapporterer å bli mobbet. Dette arbeidet ønsker vi å videreføre.

Økt kvalitet i undervisningen:

Innføring av fagfornyelsen blir viktig. For å møte denne satser vi i år på et mer systematisk fagsamarbeid, samt faglag. På denne måten sikrer vi at elevene får like undervisningstilbud og gode, læringsfremmende tilbakemeldinger. I tillegg videreutvikler vi mentor- og veiledningsordningen ved å delta i ulike veiledningsnettverk i Oslo. Vi tenker at dette bidrar til å utvikle vårt profesjonelle læringsfellesskap som igjen sikrer undervisningskvalitet. Gjennom å utarbeide en plan for forsterket opplæring ved skolen, vil vi ytterligere kunne klare å tilpasse undervisningen for hver enkelt elev og samtidig bidra til å utjevne sosial ulikhet.

Nærvær:

Elevene lærer mer når de er på skolen og vil derfor bruke mye tid på nærværsarbeid. Ved å få elevene til i enda større grad å være tilstede i undervisningen, vil de føle en tilhørighet til skolen som igjen gir dem flere muligheter til å lære og til oppleve skolehverdagen som relevant. Vi satser derfor på et tett foreldresamarbeid og på å legge tilrette for elevaktiviteter som motiverer og inspirerer våre elever. Vi oppretter også et læringssenter som har som mål å sørge for at elevene innarbeider gode rutiner helt fra skolestart. Det er gjennom kollektive læringsprosesser at elevene lærer best. Skolen innfører derfor systemer som gjør elevene mer ansvarlige for egen og andres læring, samt tilstedeværelse.

Medvirkning:

For at alle elevene skal motiveres for å delta aktivt i egen skolehverdag satser vi på sterkere elevmedvirkning neste skoleår. Vi har styrket elevrådet ved å utarbeide en langsiktig plan og årshjul for elevråd og elevaktiviteter ved skolen. Det vil bli lagt vekt på at elevene skal være medvirkende i saker som angår egen skolehverdag.