Hovedseksjon

Strategisk Plan 2022-2025

Bjørnholt vgs vil i perioden 2022-2025 jobbe for å styrke de tverrfaglige temaene i læreplanen og fagfornyelsens overordnede del. Vår målsetting er å løfte frem verdier og holdninger, som er forankret i kunnskap og kompetanser i læreplanen. Som elev på Bjørnholt skal du kunne ta stilling til verdispørsmål, du skal vite hvorfor du mener det du gjør og reflektere over konsekvensene av dine holdninger.

 • Vi har seks overskrifter i strategisk plan for 2022-2025.
 •  Vi skal utarbeide et etisk verdikompass
 •  Vi skal lede an i det grønne skiftet
 •  Vi skal gjøre elever på AFTO arbeidslivsforberedt
 •  Vi skal opprette vårt eget Læringsmiljøteam lokalt
 •  Vi skal lage et årshjul for Elevrådet og elevinvolvering
 •  Vi skal opprette tre nye tilbud på VG2, yrkesfag: dronefag, IT og MP.

Strategisk plan er en fremstilling av skolens satsingsområder for perioden, og en plan for hvilke tiltak skolen vil iverksette for å nå disse målene. Planen skal informere omverden om hva som er viktig for oss som jobber her, for deg som vil være elev her og for deg som vil jobbe her, og den skal hjelpe oss med å prioritere mellom gode formål.

I perioden 2022-2025 fokuserer BHV på følgende tre sentrale hovedområder under Elev - Lærling i strategisk kart

 • Elevenes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
 • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
 • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep

For å lykkes med våre ambisjoner må vi bruke egne og andres ressurser på en relevant og effektiv måte, vi må kompetanseheve personalet og vi må følge opp arbeidet som gjøres systematisk. Hvordan dette skal gjøres, vil fremkomme under de ulike satsingsområdene.

1. PROUD

På Bjørnholt skal vi ha et fellesskap som rommer alle. I definisjonen på hva PROUD skal være har vi sagt at; “Vi verdsetter andres historier, lar andres meninger bli hørt og opplevelser bli anerkjent. Vi dømmer ikke. Våre ulikheter gjør oss enda bedre sammen. Vi står opp for hverandre”.  Det gjør at vi må jobbe aktivt med verdiene som skal ligge til grunn for alt arbeidet som gjøres, i og utenfor læringsarealene.

Med utgangspunkt i verdiene i overordnet del av læreplanen skal vi bruke erfaringer og ressurser blant elever og ansatte til å løfte frem de verdiene som vi har et spesielt ansvar for å fremme på Bjørnholt. Våre elever trekker frem ulike erfaringer med rasisme og utenforskap. Dette er det vårt ansvar å jobbe med på en systematisk måte.

Vi skal utarbeide et etisk verdikompass som vi skal bruke når vi står i verdidiskusjoner med elever eller kollegaer, og i møte med dilemmaer som utfordrer verdigrunnlaget vårt. Kompasset skal utarbeides av skolens ansatte og Elevrådet i løpet av 2022. Det skal forankre overordnet del i planleggingen av fag og fellesaktiviteter på skolen. Når vi planlegger økter og aktiviteter, skal holdningsarbeid være synlig i planleggingen. Kompasset skal være kjent blant alle ansatte og elever.

2. Det grønne skiftet

Planeten vår roper etter hjelp og dette blir den største oppgaven for den oppvoksende generasjon. Derfor skal vi her på Bjørnholt vgs ruste ungdommene våre til å ta bevisste valg knyttet til mat, klær, helse, transport og avfall, de skal bli sterke Bærebjørner! Skolens ansvar for å fremme bærekraftig utvikling er forankret i læreplanens overordnede del og vi har et felles ansvar for å få til endring her og nå.  Vi vil ha med oss elevene og elevrådet i dette arbeidet; vi skal påvirke mattilbudet i kantina, vi skal synliggjøre FNs bærekraftmål og vi skal heve kompetansen hos våre ansatte.

TeknologiHagen vil knytte natur og teknologi sammen. Vi skal utvikle en fysisk læringsarena hvor bydelen og næringslivet møtes og medvirker som en del av skolens ordinære aktiviteter. Her skal elevene våre få praktisk erfaring og opplæring innen elektrofag, ”urban farming”, arbeidslivfag og fornybar energi. Senteret vil også være åpent for elever fra andre skoler, gjennom arbeidslivsfag, eller andre former for samarbeidsavtaler.

Mange peker på teknologien og programmering som en fremtidig løsning på klimakrisen vi står i, derfor har vi satt i gang kompetanseheving innenfor programmering for av skolens realister. Målet for prosjektet er dybdelæring og økt forståelse for realfagene. Det ønsker vi blant annet å få til gjennom klassekonkurranser i Lego Spike og en egen julekodekonkurranse.

3. Arbeidslivsfag

Bjørnholt vgs ønsker å bidra til at elever med utviklingshemming kommer i tilrettelagt arbeid. Tendensene i samfunnet viser at denne gruppen arbeidstaker er i sterk tilbakegang. Forskning viser at det er færre som kommer seg ut i fast arbeid nå enn for ti år siden, også i arbeid som er tilrettelagt for arbeidstakere med funksjonshemming.

Vi bygger på erfaringer med prosjektet «Flere i tilrettelagt arbeid» utført av Helseetaten i Oslo kommune, hvor Afto ved Bjørnholt vgs var bidragsyter. I programfaget arbeidsliv skal vi legge til rette for at eleven blir selvstendig ut fra egne forutsetninger. Målet er at elevene skal tilegne seg kunnskap som de har bruk for i arbeidslivet, og for å kunne delta og oppleve tilhørighet i et sosialt fellesskap.

I løpet av perioden skal vi:

 • Utvikle en modell for overgangen fra videregående skole til arbeid/ aktivitet/ utdanning som inneholder karriereveidledning.
 • Utvikle en modell og rutiner slik at våre elever kan teste ulikt arbeid/ aktivitet/ utdanning.
 • Samarbeide og skape nettverk med blant annet bydelene, VTA-bedrifter, OPT, NAV og Sense om å få flere av våre elever ut i tilrettelagt arbeid. 

4. Læringsmiljøteamet (LmT)

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og læring. Skolen har et ansvar for å arbeide systematisk for et trygt og godt skolemiljø. Vi jobber allerede med læringsmiljø på ulike måter, men ønsker nå å systematisere dette arbeidet ved å opprette et eget team med ansatte som jobber spesielt med læringsmiljø og opparbeider seg kompetanse på dette. Opprettelsen av Læringsmiljøteamet (LmT) på Bjørnholt vgs. er et samarbeidsprosjekt med PPT.

Hensikten med etablering av LmT er å styrke skolens kompetanse på, og håndtering av læringsmiljøsaker. Vi vet at klassemiljø er viktig for læring. Ved å systematisk arbeide med klassemiljøer, ønsker vi å legge grunnlaget for at flere elever møter gode læringsbetingelser. Målet er økt trivsel, motivasjon og læring hos elevene.

Teamet skal ha faste møter hver uke og være en ressurs for ansatte. LmT skal tilby opplæring og verktøy som lærere kan benytte i arbeidet med å styrke klassemiljøet. Teamet skal utarbeide en konkret verktøykasse med ulike kurs, tiltak og verktøy til forebygging og håndtering av læringsmiljøsaker. Det skal utarbeides et årshjul for arbeidet med klassemiljø som skal implementeres skoleåret 2022/23. En annen viktig oppgave til teamet er å tilby støtte til lærere i å håndtere krevende klasser. LmT skal tilby lavterskel drøfting og bistand i læringsmiljøsaker, og kan samarbeide med lærere om å utarbeide målrettede tiltak i klasser som har utforinger med læringsmiljøet.

 5. Elevrådet og elevinvolvering

Elevrådet på Bjørnholt er opptatt av skolens felleskap og at vi skal skape en skole med rom for alle. Det skal være trygt å si sin mening på vår skole, og vi jobber for at elevenes stemme blir hørt. Dette gjør vi ved å samarbeide tett med ledelsen, med tro på at vi får til meste sammen.

Elevrådet tar ansvar og gjennomfører sosiale aktiviteter som temadager, konkurranser, julehygge, valentines, skravlevaffel og turneringer i fotball, bordtennis og FIFA. I dette arbeidet samarbeider vi med skolens miljøarbeidere og elevmeglere.

Hver klasse på skolen har valgt sine elevrådsrepresentanter. Videre har representantene valgt frem ni styremedlemmer med en fantastisk leder i spissen. Alle elevrådsrepresentantene har fordelt seg på ulike aktivitetsgrupper som ledes av styremedlemmene. Gruppene har ansvar for de sosiale aktivitetene på skolen og skal i 2022 også kobles på skolens satsningsområder. Her skal vi jobbe tett med skolens bærebjørner om å fremme bærekraftig utvikling. Vi skal også være med å utarbeide skolens verdikompass.

Vi skal utarbeide et årshjul for alle planlagte elevaktiviteter.

6. Nye fagtilbud på Vg2 yrkesfag

A.  Dronefag

Dronefag er et nytt fagtilbud som bygger på Vg1 Elektro- og datateknologi. Faget legger opp til at elevene skal gå to år på skole, for så å ha to år i lærebedrift. Læreplanene skal være klare tidlig i 2022.

Faget legger opp til at elevene skal utvikle kompetanse innen operasjoner, drift og vedlikehold av droner opp til 25 kg. Undervisningen skal foregå i Hall 4, som må bygges om for å fungere for formålet. Opplæringen vil foregå i samarbeid med Proxpect Drones, som har erfaring med kursing av dronepiloter.

Våren 2022 skal vi legge en plan for kompetanseheving av faglærere skoleåret 2022/2023, årsplan for undervisning i fagene og klargjøre hallen for oppstart høsten 2022. Vi skal lage informasjonsmateriell som brukes til å informere om tilbudet, med sikte på økt rekruttering til Vg2.

B.  IT

Informasjonsteknologi Vg2 bygger på Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Dette er et framtidsrettet yrkesfaglig program som gir attraktiv kompetanse innen informasjonsteknologi, rettet mot en bransje som har stort behov for arbeidskraft.

Elevene vil få kompetanse i å drifte og utvikle brukervennlige IT-løsninger, lære programmering og datadesign. Elevene skal også få innblikk i informasjonssikkerhet og brukerstøtte. Faget er praktisk organisert, og elevene skal få tett oppfølging av faglærere. Etter Vg2 kan eleven velge mellom to lærefag: IT-driftstekniker eller IT-utvikler.

Våren 2022 skal vi legge en plan for organisering av praksis- og lærlingplasser. Vi skal også jobbe med å øke rekruttering av jenter til IT-fag. Kompetanseheving av faglærere er nok et viktig fokusområde for året 2022/2023.

C.  MP

Medieproduksjon Vg2 bygger på Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Dette er et yrkesfaglig program som gir attraktiv kompetanse innen innholdsproduksjon, design og teknologi. Faget fokuserer på utvikling av gode løsninger, idéarbeid og kreativ problemløsning.

Elevene vil få kompetanse innen web-, foto-, lyd- og videoproduksjon, So-Me, AI og VR. Faget er praktisk organisert, og elevene skal få en tett oppfølging av faglærere samt tilgang til forskjellige produksjonslokaler og utstyr. Etter Vg2 kan eleven velge mellom tre lærefag: innholdsprodusent, mediedesigner eller medieteknikker.

Våren 2022 skal vi legge en plan for organisering av praksis- og lærlingplasser. Elevene fra MP Vg2 skal ha en viktig rolle i skolens profileringsarbeid. Kompetanseheving av faglærere er nok et viktig fokusområde for året 2022/2023.