Tilrettelagt gruppe Medier og kommunikasjon

Alle MK-elevene får adobepakken på macene sine

Som overordnet mål tar opplæringen sikte på å dyktiggjøre elevene til størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv både faglig og sosialt.

Skolens tilbud til elevene.

Bjørnholt videregående skole tilbyr en tilrettelagt gruppe innen Medier og kommunikasjon. Gruppen har 10 elevplasser for elever som trenger tettere oppfølgning, tilrettelegging samt mulighet for å være i et mindre opplæringsmiljø. Vi tilpasser opplæringen til hver enkelt elev sine forutsetninger og behov. Per i dag er det en lærer og to assistenter med i alle timene.

Opplæringen tar sikte på sluttkompetanse med kompetansebevis som gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått. Vi har også elever som en del av den individuelle tilretteleggingen går for karakter i enkelte fag og som også hospiterer i enkelte fag i ordinære klasser. Hva som passer for den enkelte avgjøres gjennom et samarbeid mellom eleven, foresatte og PPT.

Fag og sosial trening

Elevene følger ikke fag og timefordelingen til MK. Vi legger i tillegg vekt på sosial kompetanse. Alle elevene har IOP og vedtak om spesialundervisning.

I mediefagene er det fokus på foto, film og musikk. Vi tar i bruk praktiske eksempler og konkreter i undervisningen. Alle elevene på MKT benytter Mac som sitt digitale hjelpemiddel.

I opplæringen trenes det også på at elevene etter endt skoletid skal kunne få og beholde en jobb. Vi vektlegger sentrale ferdigheter som utholdenhet, nøyaktighet og selvstendighet. Det fokuseres på at elevene skal lære å ta ansvar, samarbeide og holde avtaler.

For de elever som ønsker kan arbeidspraksis 1-2 dager i uken i kombinasjon med skole være aktuelt.

Skolen er en viktig sosial arena der elevene skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap. Vi er opptatt av at elevene skal trene på sosiale ferdigheter både i klasserommet og ute i arbeidspraksis. 

Kontakt oss for nærmere opplysninger og kom gjerne på besøk. Ved spørsmål ta kontakt med Kari-Anne Aagard

Velkommen!