Hovedseksjon

Karakterer, vurdering og klager

Her finner du informasjon om

Terminkarakterer

Terminkarakterer får du når et fag ikke er avsluttende. Det er en underveisvurdering i et fag. Du kan ikke klage på terminkarakterer.

Standpunktkarakterer

Standpunktkarakterer er karakterer som blir gitt ved avslutningen av opplæringen i fag og som skal føres på vitnemålet. Faget er bestått når standpunktkarakteren = 2 eller bedre.

Elever som ikke har bestått et fag (fått 1) kan gå opp til "særskilt" eksamen ved skolen påfølgende høst. Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen ved skolens kontor.

Elever som har fått IV (ikke vurdert) som standpunktkarakter i et fag, må selv melde seg opp til privatisteksamen ved Privatistkontoret, og mister muligheten til å ta eksamen på skolen.  

Fritak for fag og vurdering med karakter

Rektor kan, etter søknad og fremleggelse av dokumentasjon:

  • frita elever fra fag som inngår i fagfordelingen dersom eleven har bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget.
  • frita elever fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål etter reglene i FOL §3-19 *
  • innvilge tilrettelegging eller unntaksvis frita elever fra kroppsøvings faget etter reglene i FOL §3-20

*Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål, har ikke fritak fra faget. De skal følge faget og ha skriftlig underveisvurdering uten karakter i faget.

Klage på karakter

Mener du at noen av standpunktkarakterene du fikk var feilaktige? Du har anledning til å klage. 

Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter (IV).

Hvordan klager du?

  • Klagen må være skriftlig, datert og signert.
  • Alle typer klager skal sendes til skolekontoret.
  • Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter til muntlig eksamen, bør klagen begrunnes.
  • Hvis du klager på karakter til skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.
  • Mer informasjon finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider

Klagefrist

Vanlig klagefrist er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte (hvis du er under 18 år) er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort dere kjent med den.

Vg3 elever har normalt tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for samordna opptak til høyere utdanning. 

Hvis du ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen avbrutt. Fristen begynner å løpe igjen når du har fått begrunnelsen.