Tilrettelagt avdeling

Elevene er samlet og lager dagens måltid

Hvem er elevene?

Vi er en tilrettelagt avdeling med 16 elever. Elevene er fordelt på to baser med 8 elever i hver base. I arbeidslivslinja fokuserer vi på faglig utvikling, arbeidslivstrening, sosial utvikling og selvstendighet (ADL). I hverdagslivslinja fokuserer vi på språk og kommunikasjon, motorisk utvikling, sosial utvkling, selvstendighet (ADL) og sansestimulering. All opplæring følges etter individuell opplæringsplan.

Hvem er de ansatte?

Vi har 13,60 årsverk fordelt på en avdelingsleder, pedagoger, miljøterapeuter, miljøarbeidere og en assistent. Avdelingen har engasjerte, rause, og relasjonsskapende undervisningspersonell med blikk for hver enkelt elev.

Vår visjon er at alle elever skal oppnå mestring, samhørighet og læring gjennom opplevelser, kultur og tradisjoner. Elevene skal oppleve en sammenheng mellom liv og lære, og bli mest mulig selvstendig ut fra egne forutsetninger.

Organisering av skolehverdagen

Elevenes skoletid er fra kl 08.30- 14.00 mandag til fredag.  

Utenom skoletid er det et SFO tilbud fra kl. 07.45 til 16.30 før og etter skoletid, og i skolens ferier (unntatt i juli og helligdager). Elever som benytter seg av SFO tilbudet får et heldagstilbud med samme personalgruppe fra skolen.

Skoledagen starter med en felles morgensamling. Morgensamling er knyttet til faget norsk, temaperioder (tverrfaglig) og ADL. Det jobbes tverrfaglig i temaperiodene. Alle fag kan bli brukt som styringsfag eller støttefag i løpet av temaperiodene.

Hvordan foregår opplæringen?

Opplæring gis i gruppeundervisning og ved 1:1 oppfølging som foregår i fellesarealer, på arbeidsrom/særtreningsrom/ musikkrom/ fysiorom og på fellesarenaer på skolen.

Opplæringsmetoden består i hovedsak av læring via konkretisering og bruk av naturlige hendelser. I gruppeundervisning differensieres læring for best mulig tilpasset opplæring for den enkelte elev. Vi er også bevisst på at elevene skal ha medbestemmelse i sin egen skoledag

På Bjørnholt har vi 

 • bruk av IKT/ASK (alternativ- og supplerende kommunikasjon)
 • stellerom
 • sanserom
 • treningsrom
 • musikkrom
 • grupperom
 • Deichmanske bibliotek i underetasjen

Hvordan jobber vi med språk og kommunikasjon/Norsk? 

I samarbeid med elevene jobber vi med å utvikle evnen til å kommunisere, skrive og lese. For å nå disse målene jobber vi med: 

 • bruk av alternativ- og supplerende kommunikasjon tilpasset den enkelte.
 • begrepslæring
 • begynnende lese- og skriveopplæring
 • sanger, rim og regler
 • låne bøker på biblioteket til lesing
 • høytlesning, fortelling og fremføring
 • bruk av IKT
 • gi og ta imot beskjeder
 • ungdomslitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer

Hvordan jobber vi med arbeidslivstrening? 

Vi jobber også for å få til en fin overgang mellom skole og fremtidig arbeidsplass/ dagsenter etter endt skolegang. Elevene skal få forståelse for hva et arbeid er. De skal kunne gjøre avtaler, og gjennomføre en avtalt mengde arbeid, samt kunne forholde seg til enkle normer og regler i arbeidslivet. For å nå disse målene jobber vi med servicebedrift hvor elevene: 

 • fyller opp papir på kopirom
 • samler inn papir / papp fra hele skolen til gjenbruk
 • henter varer fra resepsjon og leverer til avdelingene
 • jobber på Rimi på Bjørndal, setter varer i hyller 

Hvordan jobber vi med selvstendighet (ADL – ferdigheter)?

Vi fokuserer på å gi elevene en positiv selvopplevelse. Vi vil hjelpe dem med å mestre dagliglivets krav. Gjennom arbeid med ADL-ferdigheter vil vi fremme elevenes almenn utvikling, selvstendighet og uavhengighet. For å nå disse målene jobber vi blant annet med: 

 • trening i av /på-kledning
 • riktig klær til riktig aktivitet
 • trening i vask /hygiene
 • forberedelse og gjennomføring av måltider, dekke bord, rydde
 • matlaging
 • lage handlelister og være med i butikken

Kontaktinformasjon

Grethe O. Hansen
Avdelingsleder Tilrettelagt avdeling

Mail: Grethe.O.Hansen@ude.oslo.kommune.no

 

Drawing of a city