Hovedseksjon

Ordensregler

Bjørnholt VGs husregler

Møt presis og vær forberedt

  • Ha med utstyr som er forventet til læringsøkten
  • Følg frister for innlevering av utstyr og arbeid

Bidra til et godt læringsmiljø

  • Følg lærerenes anvisning og plan for undervisinng
  • Hold arbeidsplassen din ryddig, i alle areal
  • Forebygg farlige situasjoner

Vær en god medelev

  • Respekter dine medelever og lærere
  • Respekter omgivelsene
  • Respekter utstyr og inventar
  • Lær av medelever og del din kompetanse  


Oslo kommunes ordensreglement

Bjørnholt VGs hverdagsregler er basert på Oslo kommunes ordensreglement og forskrift til opplæringsloven.

I Opplæringslovens §9A-1 står det følgende: "Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring."

Bjørnholt VGs har implementert Oslo Kommunes "Forskrift til ordensreglement for skolene og VOS," vedtatt 12.07.02.

Forskriften inneholder regler og sanksjoner for orden og oppførsel ved skolen. Forskrift til opplæringslovens § 3-5 handler om at grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet ved skolen. Brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel. 

Tobakksfri skoletid

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli 2014 lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område. Tobakksforbudet på skolens inne- og uteområder gjelder både for elever, lærere og andre ansatte på skolene. Besøkende er også omfattet. For elevene gjelder tobakksforbudet i skoletiden, også utenfor skolens område. Forbudet mot å bruke røyk og snus gjelder i friminutter og på skoleturer, og selvsagt i skoletimer. I det daglige er det rektor som har ansvar for at loven håndheves.

Du kan lese mer om lovbestemmelsen her
Dersom du ønsker å slutte med snus eller røyk, kan gratis-appen Slutta være til god hjelp.

Tobakksfri skoletid

Se hva disse ungdommene synes om den nye lovbestemmelsen: